Geplande bestuursactiviteiten 2017.

Geplande bestuursactiviteiten 2017.

Inleiding.

Huurdersvereniging Gemeente Rucphen (Later te noemen H.V.G.R. ) zal in het komende jaar gaan voor betaalbaar wonen in een veilige en leuke omgeving, in het bijzonder voor lage- en midden inkomens. Tevens willen wij ons in het bijzonder sterk maken voor de kleine kernen.

Wij zullen ons verder richten op woonwensen van huurders zoals;

– goede-, passende- en betaalbare woningen;

– de kwaliteit van de leefomgeving;

– het beheersen van de woonlasten; het verbeteren van het wooncomfort.

Jaarvergadering 2017 (met Huurders). Bij de jaarvergadering zijn alle huurders welkom en kunnen hun vragen, en ideeën inbrengen. Deze zal plaats hebben medio mei 2017.

Jaarlijks 10 bestuursvergaderingen.

Hier komen alle zaken uit onze regio aan de orde, die van toepassing zijn. Deze onderwerpen worden indien nodig besproken binnen Cizo, om er samen met Thuisvester een advies op te kunnen uitbrengen. Ook komen er zaken aan bod uit het gehele werkgebied van Thuisvester. Dit is voor onze regio ook belangrijk voor het beoordelen van deze adviezen.

Vertegenwoordigen In de dorpen In de 5 kerkdorpen zullen wij zeker actief blijven, en ondersteuning verlenen waar nodig. Tevens zullen wij dit verder uitbreiden, door meer contacten te ondernemen met verschillende maatschappelijke organisaties zoals KBO, SKW, Dorpsraden, Projectgroepen. Dit willen wij ook om er achter te komen wat er onder de huurders, en de plaatselijke bevolking leeft, vooral op het gebied van wonen.

Op woongebied zullen de volgende items zeker aan de orde komen.

* Activiteiten op het gebied van leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed.
* Beleid ten aanzien van de betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroepen.
* Liberalisatie en verkoop sociale woningen.
* Nieuwbouw en aankoop van woningen.
* Beleid ten aanzien van specifieke doelgroepen.
* Kwaliteit en duurzaamheid van woningen.

Prestatieafspraken met Gemeente, Thuisvester en Huurdersvereniging.

Deze zijn in 2015 door de deelnemende instanties opgesteld.

De reeds gemaakte afspraken worden dan ook jaarlijks geëvalueerd en aangepast.

Bij het opstellen van deze afspraken gaan we ook dit jaar de wensen van onze huurders inbrengen.

Onderwerpen zijn onder andere;

* Huisvesten van mensen die zijn aangewezen op de huurvoorraad,
Arbeidsmigranten en kwetsbare groepen.
* Huisvesten van doelgroepen, starters, senioren, doelgroepen met beperking, en statushouders.
* Leefbaarheid

Een greep uit deze afspraken; woonfraude en overlast, schuldhulpverlening,

leefbaarheid in wijken en dorpen, maatschappelijk ondernemen en overlast,

woning uitzetting, schuldhulpverlening en hennep- en drugs probleemproblematiek.

* Bouwen in de toekomst.

Nieuwbouw, nieuwbouw programma kwaliteit, groot onderhoud, betaalbaar bouwen. herstructurering en duurzaam bouwen.

CiZo.

We werken nauw samen met vier huurdersverenigingen voor het beleid van

onze woningcorporatie Thuisvester. Onze taak is indien nodig gevraagd- en ongevraagd advies uit brengen inzake beleid van de woningcorporatie. De belangen van de huurders stellen wij altijd voorop.

Regio-overleg. Het Regio-overleg is een van onze belangrijkste bijeenkomsten. Tijdens dit overleg komen alle veranderingen en plannen van Thuisvester in de regio Rucphen en Zundert aan de orde. Ook voortgang van projecten komt aan bod. Daardoor kunnen wij goed participeren, en meepraten over wat wel of niet goed is voor onze regio. We komen daardoor dichter bij de huurder te staan en kunnen wensen van onze huurders beter tot zijn recht laten komen.

Huurdersvereniging komt naar u toe.

Zoals voorgaande jaren gaan we zeker meer digitaliseren, om zo veel mogelijk huurders te bereiken. Ook gaan we de digitalisering naar steeds meer maatschappelijke organisaties verder uitbreiden, zodat ook wij beter weten wat er onder onze huurders leeft.

Spreekuur.

Wij als huurdersorganisatie willen ook graag digitaal. Maar het aantal huurders dat gebruikt maakt van het mondelinge contact op het spreekuur, geeft ons een beperkte keuze. Er is namelijk nog steeds behoefte aan een mondeling spreekuur. Dat komt

ook doordat onze doelgroep veelal een hogere leeftijd heeft. Wij gaan dan zeker nog door met het spreekuur twee maal per week. Op maandag ochtend en woensdag ochtend is er spreekuur, van 9.00 uur tot 11.00 uur op het kantoor aan de Weberstraat 14 te St. Willebrord. Alles op gebied van wonen, huren, klachten, vragen of adviezen, is hier bespreekbaar. Daarnaast zijn we telefonisch en per e-mail te bereiken en via een doorlink naar ons mailadres op onze website. Tevens zijn we te vinden op Facebook.

Telefoonnummer: 0165 388422 (tijdens kantooruren)

Emailadres:  info@hvgemeenterucphen.nl Website: www.hvgemeenterucphen.nl

Facebook: https://www.facebook.com/Huurdersvereniging-Gemeente-Rucphen-468129539969426/

Doorlopende zaken:

* Verslaglegging.

* Financiën.

* Bijstaan en afspraken maken met huurders.

* Klachten huurders behandelen.

* Jaarlijkse huuraanpassing.

* Website, Facebook en TV krant actueel houden.

* Bijeenkomst met Raad van Bestuur

* Tien maal per jaar bestuursvergadering en een maal per jaar jaarvergadering

* Gesprek met bestuurders Thuisvester.

* Actie ondernemen n.a. v. nieuwe informatie.

* Bezoek projecten.