Stichting Leergeld helpt ouders met een minimum inkomen

De stichting leergeld biedt ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar met een minimum inkomen de mogelijkheid om een bijdrage voor bijvoorbeeld een schoolreisje, lidmaatschap sportclub, muziekles te ontvangen. Maar het kan ook gaan om bijdragen in de kosten van bijvoorbeeld een fiets of een computer.

Indien gemeentelijke voorzieningen van ouders van kinderen niet toereikend zijn kan stichting Leergeld hulp bieden. Iedere gemeente hanteert andere regels voor bijdragen.

Stichting Leergeld is in West Brabant actief in de Gemeenten Rucphen, Zundert, Moerdijk en Etten-Leur.

Bent u een ouder die in aanmerking komt? Of kent u een ouder die in aanmerking komt? Neem dan contact op met stichting Leergeld Noord West Brabant telefoonnummer 076 – 5030300. Laat uw naam, adres en telefoonnummer achter en Stichting Leergeld neemt contact met u op. Email: leergeldettenleur@live.nl website:www.leergeld.nl

Geplande bestuursactiviteiten 2017.

Geplande bestuursactiviteiten 2017.

Inleiding.

Huurdersvereniging Gemeente Rucphen (Later te noemen H.V.G.R. ) zal in het komende jaar gaan voor betaalbaar wonen in een veilige en leuke omgeving, in het bijzonder voor lage- en midden inkomens. Tevens willen wij ons in het bijzonder sterk maken voor de kleine kernen.

Wij zullen ons verder richten op woonwensen van huurders zoals;

– goede-, passende- en betaalbare woningen;

– de kwaliteit van de leefomgeving;

– het beheersen van de woonlasten; het verbeteren van het wooncomfort.

Jaarvergadering 2017 (met Huurders). Bij de jaarvergadering zijn alle huurders welkom en kunnen hun vragen, en ideeën inbrengen. Deze zal plaats hebben medio mei 2017.

Jaarlijks 10 bestuursvergaderingen.

Hier komen alle zaken uit onze regio aan de orde, die van toepassing zijn. Deze onderwerpen worden indien nodig besproken binnen Cizo, om er samen met Thuisvester een advies op te kunnen uitbrengen. Ook komen er zaken aan bod uit het gehele werkgebied van Thuisvester. Dit is voor onze regio ook belangrijk voor het beoordelen van deze adviezen.

Vertegenwoordigen In de dorpen In de 5 kerkdorpen zullen wij zeker actief blijven, en ondersteuning verlenen waar nodig. Tevens zullen wij dit verder uitbreiden, door meer contacten te ondernemen met verschillende maatschappelijke organisaties zoals KBO, SKW, Dorpsraden, Projectgroepen. Dit willen wij ook om er achter te komen wat er onder de huurders, en de plaatselijke bevolking leeft, vooral op het gebied van wonen.

Op woongebied zullen de volgende items zeker aan de orde komen.

* Activiteiten op het gebied van leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed.
* Beleid ten aanzien van de betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroepen.
* Liberalisatie en verkoop sociale woningen.
* Nieuwbouw en aankoop van woningen.
* Beleid ten aanzien van specifieke doelgroepen.
* Kwaliteit en duurzaamheid van woningen.

Prestatieafspraken met Gemeente, Thuisvester en Huurdersvereniging.

Deze zijn in 2015 door de deelnemende instanties opgesteld.

De reeds gemaakte afspraken worden dan ook jaarlijks geëvalueerd en aangepast.

Bij het opstellen van deze afspraken gaan we ook dit jaar de wensen van onze huurders inbrengen.

Onderwerpen zijn onder andere;

* Huisvesten van mensen die zijn aangewezen op de huurvoorraad,
Arbeidsmigranten en kwetsbare groepen.
* Huisvesten van doelgroepen, starters, senioren, doelgroepen met beperking, en statushouders.
* Leefbaarheid

Een greep uit deze afspraken; woonfraude en overlast, schuldhulpverlening,

leefbaarheid in wijken en dorpen, maatschappelijk ondernemen en overlast,

woning uitzetting, schuldhulpverlening en hennep- en drugs probleemproblematiek.

* Bouwen in de toekomst.

Nieuwbouw, nieuwbouw programma kwaliteit, groot onderhoud, betaalbaar bouwen. herstructurering en duurzaam bouwen.

CiZo.

We werken nauw samen met vier huurdersverenigingen voor het beleid van

onze woningcorporatie Thuisvester. Onze taak is indien nodig gevraagd- en ongevraagd advies uit brengen inzake beleid van de woningcorporatie. De belangen van de huurders stellen wij altijd voorop.

Regio-overleg. Het Regio-overleg is een van onze belangrijkste bijeenkomsten. Tijdens dit overleg komen alle veranderingen en plannen van Thuisvester in de regio Rucphen en Zundert aan de orde. Ook voortgang van projecten komt aan bod. Daardoor kunnen wij goed participeren, en meepraten over wat wel of niet goed is voor onze regio. We komen daardoor dichter bij de huurder te staan en kunnen wensen van onze huurders beter tot zijn recht laten komen.

Huurdersvereniging komt naar u toe.

Zoals voorgaande jaren gaan we zeker meer digitaliseren, om zo veel mogelijk huurders te bereiken. Ook gaan we de digitalisering naar steeds meer maatschappelijke organisaties verder uitbreiden, zodat ook wij beter weten wat er onder onze huurders leeft.

Spreekuur.

Wij als huurdersorganisatie willen ook graag digitaal. Maar het aantal huurders dat gebruikt maakt van het mondelinge contact op het spreekuur, geeft ons een beperkte keuze. Er is namelijk nog steeds behoefte aan een mondeling spreekuur. Dat komt

ook doordat onze doelgroep veelal een hogere leeftijd heeft. Wij gaan dan zeker nog door met het spreekuur twee maal per week. Op maandag ochtend en woensdag ochtend is er spreekuur, van 9.00 uur tot 11.00 uur op het kantoor aan de Weberstraat 14 te St. Willebrord. Alles op gebied van wonen, huren, klachten, vragen of adviezen, is hier bespreekbaar. Daarnaast zijn we telefonisch en per e-mail te bereiken en via een doorlink naar ons mailadres op onze website. Tevens zijn we te vinden op Facebook.

Telefoonnummer: 0165 388422 (tijdens kantooruren)

Emailadres:  info@hvgemeenterucphen.nl Website: www.hvgemeenterucphen.nl

Facebook: https://www.facebook.com/Huurdersvereniging-Gemeente-Rucphen-468129539969426/

Doorlopende zaken:

* Verslaglegging.

* Financiën.

* Bijstaan en afspraken maken met huurders.

* Klachten huurders behandelen.

* Jaarlijkse huuraanpassing.

* Website, Facebook en TV krant actueel houden.

* Bijeenkomst met Raad van Bestuur

* Tien maal per jaar bestuursvergadering en een maal per jaar jaarvergadering

* Gesprek met bestuurders Thuisvester.

* Actie ondernemen n.a. v. nieuwe informatie.

* Bezoek projecten.

Maximale huurverhogingen sociale huur bekend 2017

4 januari 2017 (bron; woonbond)

De maximale percentages voor de huurverhoging in 2017 zijn eind december door het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend gemaakt.

De maximale huurverhogingen voor zelfstandige sociale huurwoningen bestaan uit inflatie, plus een inkomensafhankelijk percentage. De inflatie is vastgesteld op 0,3%. De toegestane maximale percentages zijn:

  • 2,8% (inflatie + 2,5%) voor huishoudens met een inkomen tot en met €40.349,-
    • 4,3% (inflatie + 4%) voor huishoudens met een inkomen boven €40.349,-

Huurverhoging corporaties aan banden

De Woonbond heeft samen met corporatiekoepel Aedes afspraken gemaakt over het matigen van de huurstijgingen. Voor corporaties geldt dat de huur gemiddeld niet meer mag stijgen dan 1% boven inflatie. Dat betekent een maximale stijging van de huursom (het totaal van alle huren van een corporatie) van 1,3%.  Hierdoor zullen de huren minder hard stijgen bij corporaties. De maximale huursomstijging van 1,3%  is inclusief de huurverhoging bij het opnieuw verhuren van een woning (huurharmonisatie). Zo staat er voor eerst een rem op het optrekken van de huur na een verhuizing, waardoor starters en doorstromers minder snel tegen torenhoge huurprijzen aanlopen.

Uitzonderingen inkomensafhankelijke huurverhoging

Wie in 2017 de AOW-leeftijd al bereikt heeft of in een huishouden van minimaal 4 personen woont, wordt uitgezonderd van de extra, inkomensafhankelijke huurverhoging. Chronisch zieken, gehandicapten en mantelzorgers waren daar al eerder van uitgezonderd. Voor hen geldt een maximale huurverhoging van 2,8%.

Woonbond vecht onrechtmatige Gluurverhogingen aan

19 oktober 2016   (bron:  woonbond)

De Woonbond start namens huurders van sociale huurwoningen een collectieve actie tegen de Belastingdienst en verhuurderskoepels Aedes, IVBN en Vastgoed Belang. Doel van de procedure is om inkomensafhankelijke huurverhogingen terug te draaien. Het gaat naar schatting om een bedrag van 365 miljoen euro.

Stop de gluurverhoging

Stop de gluurverhoging

Vanaf 2013 konden huishoudens met een bruto jaarinkomen vanaf € 33.600,- een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen. Om het inkomen te kunnen vaststellen maakten verhuurders gebruik van inkomensverklaringen van de Belastingdienst. Begin 2016 oordeelde de Raad van State echter dat de Belastingdienst deze inkomensverklaringen nooit had mogen verstrekken. Dit was namelijk in strijd met de geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst. De inkomensafhankelijke huurverhogingen zijn daardoor niet op rechtmatige wijze tot stand gekomen. ‘Bij huurders vanaf een bescheiden middeninkomen is jaar op jaar de privacy geschonden zodat verhuurders enorme huurverhogingen konden eisen. Deze huishoudens kunnen meestal echter niet terecht in de peperdure vrije sector,’ aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping.

Gegevens mogen niet worden verstrekt

Na de uitspraak van de Raad van State heeft minister Blok getracht om een juridische basis te creëren voor de verstrekking van inkomensverklaringen. Ook na deze wetswijziging blijft het opstellen en verstrekken van inkomensverklaringen echter onrechtmatig. Voor het opstellen van de inkomensverklaringen wordt namelijk gebruik gemaakt van gegevens uit de Basisregistratie Inkomen (BRI). Deze gegevens mogen alleen worden gedeeld met overheidsorganen en niet met private partijen, zoals verhuurders.

Overleg

De Woonbond heeft zich ingespannen om door middel van overleg met de betrokken partijen te komen tot een oplossing. Zij waren echter niet tot overleg bereid. De Woonbond heeft daarom geen andere mogelijkheid dan het aanspannen van een procedure.